Torah/ Haftarah Study

Parsha: B'chukotai  ("My Laws") Leviticus 26:3-27:34 Haftarah: Jeremiah 16:19-17:14