Torah and Haftarah Study

PARSHA: Vayakhel (and He Assembled) Exodus 35:1 - 38:20 HAFTARAH:(II Kings 12:1 - 12:17 | Shabbat Shekalim) For the Parsha Ashkenazic Custom: I Kings 7:40-50 Sephardic Custom: I Kings 7:13-26