Torah-Haftorah Study

PARSHA: Vayishlach ("And he sent") Genesis 32:4-36:43 HAFTARAH: Obadiah 1:1-1:21